کمک فنر جک J۵

jacshop.ir

اصلی ترین و ضمانت بهترین کمک فنر جک J5

ضمانت بهترین قیمت ۰۹۱۲۵۱۰۱۶۳۳
ارسال به سراسر کشور (دیگر گران نخرید)

  کمک فنر جک J5

در اصل باید بگوییم که کمک فنر در قسمت های قطعات جک j5 یکی از مهمترین قطعات در سیستم تعلیق میباشد که این کمک فنر در سیستم تعلیق بصورت موازی بافنرها بسته میشود و مانند فنرهای خودرو نیروی محوری و ضربات وارده راجذب میکند .

از نظر سازندگان خودرو کمک فنری مورد تایید میباشد که در موقع فشرده شدن به سهولت منقبض شده وی  در هنگام بازشدن به کندی انجام شود.

زمانی که کمک فنرها تحت فشار قرار میگیرنددر اینجا روغن از سوراخهای درشت تر سوپاپ جابجا میشود . و به سهولت تغییر مکان میدهد ولی وقتی حالت انبساط آن فرامیرسد برگشت روغن به محل اولیه خود از مجاری کوچکتر انجام میشود. وهنگام  برگشت روغن از مجاری کوچک نیروی اصطکاک روغن بالا رفته و انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی تبدیل می کند و روغن گرم میشود سپس گرما روغن درفضا پخش می شودو در مواردی این گرما باعث کاهش کارایی کمک فنرها میشود.

البته در سیستم کمک فنرهای گازی ،  گاز موجود در کپسول اصطکاک کمتری ایجاد کرده و باعث کاهش گرمای تولیدی میشود و به بالا رفتن راندمان کاری کمک می نماید.

برای همین به شما پیشنهاد میشود بجای کمک فنرهای روغنی از کمک فنرهای گازی در خودروهای خود استفاده کنید تا کیفیت و کارکرد کمک فنر تضمین شود.


 تماس با ما